Запиши се за промоции

**** ПАЗАРУВАЙ НА ИЗПЛАЩАНЕ С TBI BANK ! ****

Вземи на изплащане стоката, която желаеш, веднага! Получаваш одобрение от 15 мин. до 2 часа, за срок от 3 до 36 месеца и за суми от 100 до 10 000 лв. За повече подробности виж линка по-долу!

Ние осигуряваме поверителност и защита на личните Ви данни

2018-07-25 10:20:31 0 By: admin Times Read: 152
Ние осигуряваме поверителност и защита на личните Ви данни

„Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

- Ваше изрично получено съгласие като клиент;

- на изпълнение на задълженията на „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД по договор с Вас;

- законово задължение, което се прилага спрямо „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД;

- за целите на легитимни интереси на „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД или на трета страна.


Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

o Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

o Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

o Точност и актуалност на данните;

o Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

o Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

o създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

o обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

o обработка на направена поръчка – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от „Клима Инжинеринг 2016ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.


Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни. Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си на следния линк след въвеждане на потребителско име и парола: https://www.clima-tic.com


Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

o личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

o Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

o личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

o за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „„Клима Инжинеринг 2016;

o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

o обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

o „Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

o оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД да провери точността на личните данни;

o възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.


Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД:

o да поискате от „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

o да поискате от „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от „„Клима Инжинеринг 2016 ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

  • обработването на данни за целите на директен маркетинг;

  • обработването на данни за целите на профилиране.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако „Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.


Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.


Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност „Клима Инжинеринг 2016ЕООД да доставя реклама на клиентите си.


Мерки за сигурност и защита

Вижте повече в Общите условияComments

Write Comment

2016 Clima-tic.com - Всички права запазени! Изработка на сайт от BEKYAROV.NET

За контакти

Нашето местоположение

София 1000, бул. Витоша 63


Email: info@clima-tic.com Email: klimainjinering@abv.bg

+359 896 82 17 53